Πληροφόρηση Συνταξιούχων Εξωτερικού
Inform Pensioners who live abroad

Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενημέρωσης Στοιχείων Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑ κατοίκων εξωτερικού. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε τα στοιχεία, Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ως και ότι άλλο απαιτείται, προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως η συνταξιοδοτική μερίδα σας.
Καταχωρήστε Α.Μ.Α., Επίθετο, Όνομα, Πατρώνυμο όπως εμφανίζονται στην αρχική απόφαση συνταξιοδοτήσεώς σας ή όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και έχουν δηλωθεί στο ΙΚΑ. Εφιστούμε την προσοχή για την ορθή καταχώρηση των στοιχείων σας, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στην ταυτοποίηση αυτών. Σε περίπτωση που δεν έχετε ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, μπορείτε να πληροφορηθείτε τι απαιτείται για την έκδοση αυτών, μέσω των ιστοσελίδων www.amka.gr και www.gsis.gr (στο μενού Φορολογικός οδηγός/Γενικές Πληροφορίες/Ενημερωτικά Φυλλάδια Με Θέματα Μητρώου). Εάν λαμβάνετε περισσότερες από μία συντάξεις, η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί για κάθε σύνταξη.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποδίδεται αριθμός καταχώρησης αιτήματος, όπου σε διάστημα 5 ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης των στοιχείων σας, μπορείτε να πληροφορηθείτε μέσω της εφαρμογής, εάν έχουν ταυτοποιηθεί ή όχι τα στοιχεία σας με την πληκτρολόγηση αυτού του αριθμού.

Welcome to the e-service for the updating of individual data of IKA-ETAM and ETEA (former ETEAM) for pensioners who live abroad. Through the above application you are able to complete your data, by entering Social Security Number (AMKA), TAX ID (AΦΜ), as well as all the required data.
Please make sure to enter the personal data as they appear in the original pension document, including any subsequent amendments thereof. We would like to draw your attention to the importance of entering the correct personal data so as to avoid unnecessary mistakes and confusion. In the event that you are lacking the Social Security Number (AMKA) or TAX ID, please visit www.amka.gr, and www.gsis.gr (menu Tax Guide/General Information/Brochures with registry issues). If you are the recipient of more than one pensions of IKA or ETEA (former ΕΤΕΑΜ), you are required to enter the personal data for each pension separately.
Please fill in all appropriate fields and click on Update. Please print the receipt document, which shows your application number.
Upon completion of the above process, you will be issued your personal application number which you can use to be informed regarding the status of your application 5 days following the reception of the personal data by our service.
Simply visit www.ika.gr and use the same application by entering your application number to enquire about the status of it.

Α.Μ.Α.(ΙΚΑ)/Registration Number *
Είδος σύνταξης/Pension Type *
  • Γήρατος/Social
  • Αναπηρίας/Disability
  • Επιζώντων-Χηρείας/Widows
  • Επιζώντων-Ορφανική/Orphans
Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης/Captcha Code

Ανανέωση/Refresh
Εισάγετε εδώ τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης
οπως εμφανίζεται αριστερά /
Enter here Captcha Code as shown on the left


Ειδοποίηση Εφαρμογής/Application Warning
Παραμείνατε ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα./You have been idle for a long time.
Θα επιστρέψετε στην αρχική σελίδα./You will forward to the homepage.