Έλεγχος Εγκυρότητας
Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Κριτήρια Ελέγχου
Οδηγίες Οθόνης

Στην οθόνη αυτή μπορείτε να προβείτε σε επιβεβαίωση της εγκυρότητας Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας που έχουν εκδοθεί έως και 13/7/2021, συμπληρώνοντας τα ακόλουθα πεδία:

  • Τύπος Εργοδότη: Επιλέξτε κατά περίπτωση μία από τις επιλογές Κοινές Επιχειρήσεις ή Οικοδομοτεχνικά Έργα.
  • Αριθμ. Συστήματος: Καταχωρείστε τον Αριθμ. Συστήματος όπως αυτός εμφανίζεται στο Αποδεικτικό ή Βεβαίωση.
  • Α.Φ.Μ.: Καταχωρείστε τον Α.Φ.Μ. που εμφανίζεται στο Αποδεικτικό ή Βεβαίωση.
  • Είδος: Αν πρόκειται για Κοινή Επιχείρηση, επιλέξτε μία από τις τιμές: Βεβαίωση Οφειλής, ή Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας. Αν πρόκειται για Οικοδομοτεχνικό Έργο επιλέξτε μία από τις τιμές: Για Συμμετοχή Σε Δημοπρασίες ή Για Μεταβίβαση Ακινήτου.

Επιλέγοντας Έλεγχος, τα στοιχεία που καταχωρήσατε ελέγχονται ως προς την εγκυρότητά τους από το σύστημα για να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα ή μη του Αποδεικτικού Ασφαλιστική Ενημερότητας ή της Βεβαίωσης.

Επιλέγοντας Καθαρισμός, όλα τα συμπληρωμένα στοιχεία καθαρίζουν αυτόματα.