Έλεγχος Εγκυρότητας
Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Κριτήρια Ελέγχου
Οδηγίες Οθόνης

Στην οθόνη αυτή μπορείτε να προβείτε σε επιβεβαίωση της εγκυρότητας Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας, συμπληρώνοντας τα ακόλουθα πεδία:

  • Τύπος Εργοδότη: Επιλέξτε κατά περίπτωση μία από τις επιλογές Κοινές Επιχειρήσεις ή Οικοδομοτεχνικά Έργα.
  • Αριθμ. Συστήματος: Καταχωρείστε τον Αριθμ. Συστήματος όπως αυτός εμφανίζεται στη Βεβαίωση.
  • Α.Φ.Μ.: Καταχωρείστε τον Α.Φ.Μ. που εμφανίζεται στη Βεβαίωση..
  • Είδος Βεβαίωσης: Αν πρόκειται για Βεβαίωση Κοινής Επιχείρησης, επιλέξτε μία από τις τιμές: Βεβαίωση Οφειλής, Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΘΒΣ). Αν πρόκειται για Βεβαίωση Οικοδομοτεχνικού Έργου επιλέξτε μία από τις τιμές: Για Συμμετοχή Σε Δημοπρασίες ή Για Μεταβίβαση Κτίσματος.

Επιλέγοντας Έλεγχος, τα στοιχεία που καταχωρήσατε ελέγχονται ως προς την εγκυρότητά τους από το σύστημα για να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα ή μη της Βεβαίωσης.

Επιλέγοντας Καθαρισμός, όλα τα συμπληρωμένα στοιχεία καθαρίζουν αυτόματα.